KOMUNITNÍ ŽIVOT V REGIONU

Poslání spolku Aktivsen

Posláním Spolku AktivSen je podporovat a posilovat komunitní život v regionu, v duchu rovných příležitostí, napomáhat všestrannému rozvoji osobnosti místních občanů, a to po stránce tělesné, duševní i sociální.

Hlavní činností Spolku AktivSen je vytváření prostoru pro aktivní sdružování se, pořádání volnočasových, vzdělávacích a osvětových aktivit. Vytváření prostoru pro sdílení, dobrovolnické programy, sousedskou výpomoc a jiné aktivity směřující k zlepšení životů obyvatel regionu. Klíčovými aktivitami spolku jsou komunitní práce, vzdělávání a aktivizace veřejnosti.

Program v rámci jednotlivých komunitních center je tvořen tak, aby byl zábavný a oslovil cílovou skupinu. Je zájmového, preventivního a osvětového charakteru. Nastaven tak, aby napomáhal všestrannému rozvoji osobnosti, a to po stránce tělesné, duševní, sociální i spirituální. Tvoří jej jednak opakující se vzdělávací a pohybové aktivity, přednášky a besedy, nebo zájmové aktivity, workshopy. Ale také aktivity a akce podporující soběstačnost, zdravotní gramotnost, psychickou odolnost nebo manuální zručnost.

Spolek spolupracuje se seniorskými organizacemi, neziskovým a veřejným sektorem. Snaží se o propojení organizací, spolků, jednotlivců a firem na lokální úrovní, čímž přispívá k lepší informovanosti obyvatel a podpoře využívání lokálních zdrojů. Aktivně se zapojuje do plánování a naplňování aktivit směřujících k zlepšení života obyvatel regionu.

V případě zájmu je možné využít naše krásné prostory pro soukromé nebo veřejné aktivity, které jsou v souladu s posláním Spolku.

Ceník pronájmu prostor